Image

Image

Image
Image
Image

Prezentacja Raportu „Geology for Society / Geologia dla Społeczeństwa” w Parlamencie Europejskim

2 czerwca 2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się prezentacja raportu „Geology for Society” przygotowanego przez Geological Society of London we współpracy w European Federation of Geologists (EFG) oraz stowarzyszeniami narodowymi należącymi do EFG. Raport ten do tej pory został przygotowany w 14 wersjach językowych, w tym także w języku polskim (za przygotowanie wersji polskojęzycznej było odpowiedzialne Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin). W spotkaniu wzięli udział niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz EFG oraz stowarzyszeń narodowych należących do EFG. Raport „Geologia dla Społeczeństwa” jest dostępny tutaj, a informacja prasowa dotycząca prezentacji raportu – tutaj. W przyszłości treść raportu będzie propagowana przez EFG na forum międzynarodowym, a przez PSWZK na forum krajowym.

II Posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

14 maja 2015

W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się w Krakowie drugie posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. W pierwszej kolejności członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2014 oraz przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Przedmiotem dyskusji Zarządu były następnie: Udział PSWZK w dwóch projektach w ramach współpracy z European Federation of Geologists (EFG): surowcowym (INTRAW) i hydrogelogicznym (KINDRA); Udział w pracach nad przygotowaniem dokumentu „Geology for Society” (przetłumaczenie go na język polski „Geologia dla Społeczeństwa” oraz propagowanie go w ramach działalności Stowarzyszenia); Kontynuowanie prac nad opracowaniem standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; Rozpoczęcie prac nad nowelizacją Kodeksu POLVAL; Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż (na bazie wytycznych CRIRSCO); Ustalenie kryteriów i zakresu egzaminu na Taksatora Złóż Kopalin oraz na Geologa Kompetentnego przez Komisje Egzaminacyjną. Omówiono także sprawy związane z kosztami i aspektami formalnymi funkcjonowania Stowarzyszenia.

Projekty z programu HORYZONT2020 z udziałem Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

28 kwietnia 2015

Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin od maja 2014 r. należy do European Federation of Geologists (EFG). Jako narodowe stowarzyszenie należące do EFG otrzymało propozycję wzięcia udziału w realizacji dwóch projektów z programu HORYZONT2020 jako tzw. strona trzecia (podwykonawca EFG):

  • Projekt INTRAW „Fostering international cooperation on raw materials” zapoczątkowany w lutym 2015 r., w którym koordynatorem jest EFG, jest realizowany przez konsorcjum 15 partnerów z wielu krajów, w tym z Australii, USA i RPA. Do celów projektu zalicza się określenie obecnego stanu i możliwości rozwoju współpracy w obszarze surowców mineralnych z krajami pozaeuropejskimi, m.in. z Australią, Kanadą, Japonią RPA i USA, w obszarze m.in. badań i rozwoju, polityk i strategii surowcowych, wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych, procedur koncesyjnych, systemów raportowania danych, praktyk w zakresie rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin oraz przeróbki, przetwórstwa i recyklingu. Docelowym rezultatem programu ma być utworzenie Międzynarodowego Obserwatorium Surowców Mineralnych UE. Notatka prasowa o projekcie INTRAW jest dostępna tutaj, a broszura informacyjna tutaj.
  • Projekt KINDRA „Knowledge Inventory for hydrogeology research”, zapoczątkowany w lutym 2015 r., w którym EFG jest partnerem, jest realizowany przez konsorcjum 6 partnerów z krajów UE. Jego głównym celem jest podsumowanie obecnej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze badań i rozwoju hydrogeologii w poszczególnych krajach europejskich, poprzez zgromadzenie informacji o rezultatach prac badawczych, projektów, programów i baz danych hydrogeologicznych, a następnie identyfikację istniejących wyzwań i luk badawczych. Docelowym rezultatem będzie Europejski Katalog Badań Wód Podziemnych. Broszura informacyjna o projekcie KINDRA jest dostępna tutaj.

Prace nad propozycją Standardu Wyceny Nieruchomości Ze Złożami Kopalin

18 marca 2015

W ramach prac nad opracowaniem standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin, prowadzonych we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, odbyły się dwa kolejne spotkania zespołu roboczego powołanego dla tych celów:
  • W dniu 21 stycznia 2015 r. w Krakowie,
  • W dniu 18 marca 2015 r. w Warszawie.
W spotkaniach uczestniczyli członkowie zespołu roboczego ze strony PSWZK, tj. Krzysztof Galos, Paweł Pietkiewicz, Robert Uberman, Krzysztof Szamałek i Piotr Saługa. W trakcie spotkań uzgodniono propozycję brzmienia rozdziału 1 „Wprowadzenie”, rozdziału 2 „Przedmiot i zakres stosowania standardu”, rozdziału 3 „Definicje podstawowych pojęć”, oraz rozdziału 4 „Cele wyceny”. Kontynuowano także dyskusję nad zapisami rozdziału 5 „Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości ze złożami kopalin objętymi prawem własności nieruchomości gruntowej”. Kolejne spotkanie wspólnego zespołu roboczego przewidziano na czerwiec br.

I Posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

18 grudnia 2014

W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się w Krakowie pierwsze posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. W pierwszej kolejności przystąpiono do ukonstytuowania się Zarządu PSWZK. W wyborach jawnych na Wiceprezesa Zarządu wybrano Piotra Saługę, na Skarbnika – Wojciecha Naworytę, an Sekretarza – Alicję Byrską-Rąpałę. Następnie ustalono najważniejsze elementy programu działania Zarządu na obecną kadencję, w tym:
  • Kontynuowanie współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wypracowania standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin;
  • Nowelizację Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL;
  • Opracowanie Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż (na bazie wytycznych CRIRSCO), ściśle powiązanego z Kodeksem POLVAL;
  • Udział w projektach HORIZON2020 w ramach współpracy z European Federation of Geologists.
Omówiono także sprawy związane z kosztami funkcjonowania Stowarzyszenia, a także wstępnie zaproponowano powołanie w ramach Stowarzyszenia tzw. specjalistycznych ekspertów spośród członków Stowarzyszenia, którzy obecnie nie mogą ubiegać się o tytuł Taksatora Złóż Kopalin, Geologa Kompetentnego czy Eurogeologa.

Wstąpienie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin do European Federation of Geologists (EFG)

25 listopada 2014

W grudniu 2013 r. PSWZK skierowało do władz European Federation of Geologists wniosek o przyjęcie do tej organizacji międzynarodowej. W dniu 31 maja 2014 r. Stowarzyszenie zostało przyjęte do European Federation of Geologists na zjeździe EFG w Palermo (Włochy). W ramach współpracy z EFG w obrębie PSWZK powołano komitet National Vetting Committee (NVC), który jest organem dokonującym przeglądu wniosku członka Stowarzyszenia o nadanie przez EFG tytułu Eurogeologa. Po pozytywnej opinii NVC Prezes Stowarzyszenia kieruje tą dokumentację do EFG, co docelowo powinno skutkować przyznaniem wnioskującej osobie tytułu Eurogeologa. Do tej pory taką procedurę przeprowadzono po raz pierwszy w odniesieniu do osoby kolegi Eugeniusza Jacka Sobczyka, który otrzymał tytuł Eurogeologa pod koniec października 2014 r. Drugi ważny aspekt współpracy PSWZK z EFG to współudział w wybranych projektach programu HORIZON2020, w których EFG uczestniczy jako jeden z członków konsorcjum. Obydwie strony podpisały w listopadzie 2014 r. stosowne umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów INTRAW i KINDRA (patrz zakładka: PROJEKTY).

V Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (EFG)

6 listopada 2014

V Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin odbyło się w dniu 6 listopada 2014 r. w Zakopanem. Na początku ustępujący Prezes Zarządu Krzysztof Galos przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2014. Sprawozdania z działalności Komisji Egzaminacyjnej, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej przedstawili ich przewodniczący. Obecni członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi i Komisjom. W dalszej części Walnego Zebrania wybrano Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin w osobie Eugeniusza Jacka Sobczyka oraz Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż w osobie Roberta Ubermana. W kolejnych głosowaniach wybrano Prezesa Zarządu w osobie Krzysztofa Galosa, Członków Zarządu w osobach: Alicji Byrskiej-Rąpały, Wojciecha Naworyty, Pawła Pietkiewicza i Piotra Saługi, członków Komisji Egzaminacyjnej w osobach Leszka Jurdziaka (Przewodniczący), Marka Niecia, Ryszarda Ubermana, Krzysztofa Szamałka i Michała Kopacza, członków Komisji Etyki w osobach Krystiana Pery (Przewodniczący), Arkadiusza Kustry i Zbigniewa Sadeckiego, oraz członków Komisji Rewizyjnej w osobach Wojciecha Glapy (Przewodniczący), Jerzego Dzieży i Sławomira Mazurka. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję na tematu programu działania Stowarzyszenia na kolejne dwa lata.